สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาหว้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 28 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 10 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 18 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 25 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ