สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเรณูนคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 14 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ