สรุปยอดห้องอบรม อำเภอธาตุพนม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 17 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ