สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแพง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 27 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ