สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปลาปาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 7 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 21 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 28 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 11 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 17 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 2 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 9 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 16 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 23 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ