สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครพนม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 17 กันยายน 2562 30 58 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 20 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ