สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูพาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนัน หมู่ 17 ตำบลสร้างค้อ 5 กันยายน 2562 250 189 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลหลุบเลา 6 กันยายน 2562 350 335 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม หมู่ 22 ตำบลสร้างค้อ 2 กันยายน 2562 150 120 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลสร้างค้อ 29 สิงหาคม 2562 250 101 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลหลุบเลา 11 กันยายน 2562 250 171 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลหลุบเลา 10 กันยายน 2562 250 209 รายชื่อ
7. ศาลาวัดบ้านกกโด่ หมู่ 4 ตำบลกกปลาซิว 3 กันยายน 2562 500 458 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 9 กันยายน 2562 80 56 รายชื่อ