สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนนาแก้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 9 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 4 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ