สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกศรีสุพรรณ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 4 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 10 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 12 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ