สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเต่างอย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 12 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 5 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอเต่างอย 9 กันยายน 2562 250 190 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอเต่างอย 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ