สรุปยอดห้องอบรม อำเภอส่องดาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 2 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 13 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 14 สิงหาคม 2562 40 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 21 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 6 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ