สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสว่างแดนดิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 12 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 13 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ