สรุปยอดห้องอบรม อำเภออากาศอำนวย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 17 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 19 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ