สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านม่วง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 2 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 3 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 4 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 5 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 11 กันยายน 2562 180 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 12 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ