สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำตากล้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 10 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ