สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวานรนิวาส

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 9 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 27 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 30 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 3 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 4 กันยายน 2562 85 82 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 6 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 11 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 กันยายน 2562 80 66 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 18 กันยายน 2562 0 18 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ