สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนิคมน้ำอูน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 5 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 9 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 10 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ