สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวาริชภูมิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 11 กันยายน 2562 70 48 รายชื่อ
2. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 18 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ