สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพังโคน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 18 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ