สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรรณานิคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 16 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 13 กันยายน 2562 155 153 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 14 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ