สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดบาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 10 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก 12 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ