สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุสุมาลย์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 22 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 23 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 5 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาเพียง (เครือข่าย) 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 17 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ