สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุสุมาลย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาเพียง (เครือข่าย) 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 22 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 23 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ