สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสกลนคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 17 กันยายน 2562 40 80 รายชื่อ