สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฆ้องชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ