สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนจาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 29 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 1 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 2 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 กันยายน 2562 100 24 รายชื่อ
6. ตลาดประชารัฐ หมู่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
7. ศาลประชาคม หมู่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
14. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 18 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 25 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 31 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ