สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 14 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 20 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 27 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 28 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 3 กันยายน 2562 40 74 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 4 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 10 กันยายน 2562 40 70 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 11 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
9. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 12 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 17 กันยายน 2562 40 80 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 18 กันยายน 2562 40 5 รายชื่อ
12. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 24 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
13. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 1 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
14. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 2 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
15. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 3 ตุลาคม 2562 40 80 รายชื่อ
16. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 8 ตุลาคม 2562 40 10 รายชื่อ