สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยผึ้ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 6 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 11 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 20 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ