สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสมเด็จ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 10 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 11 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 12 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 13 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 17 กันยายน 2562 60 102 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 19 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ