สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองกุงศรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 1 สิงหาคม 2562 40 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 24 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 2 กันยายน 2562 110 100 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 4 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 5 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 6 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 23 กันยายน 2562 220 122 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 25 กันยายน 2562 220 113 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 220 49 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 27 กันยายน 2562 220 1 รายชื่อ