สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าคันโท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 12 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 18 กันยายน 2562 60 22 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 19 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
5 ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 17 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 10 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 19 กันยายน 2562 60 43 รายชื่อ
8 ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
9 ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
10 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 13 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
11 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 20 กันยายน 2562 60 43 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ