สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าคันโท

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 14 สิงหาคม 2562 14 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 21 สิงหาคม 2562 21 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
27. ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 10 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
31. ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
32. ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
34. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 12 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
37. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 13 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
40. ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 17 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 18 กันยายน 2562 60 22 รายชื่อ
42. ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 19 กันยายน 2562 60 18 รายชื่อ
44. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 19 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
45. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 20 กันยายน 2562 60 43 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
48. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
49. ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
50. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
52. ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
53. ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
56. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 27 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ