สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำม่วง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 6 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ