สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสหัสขันธ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 19 กันยายน 2562 55 54 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 26 กันยายน 2562 55 40 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ