สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยเม็ก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 13 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 28 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 29 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 1 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 8 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 11 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 15 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 18 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ