สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยางตลาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 10 กันยายน 2562 30 31 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 11 กันยายน 2562 25 18 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 13 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 18 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 23 กันยายน 2562 22 6 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 กันยายน 2562 45 38 รายชื่อ