สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 สิงหาคม 2562 40 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 15 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 5 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 12 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ