สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุฉินารายณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 16 สิงหาคม 2562 60 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 19 สิงหาคม 2562 60 17 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
12. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
13. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
14. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 6 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 6 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
18. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
19. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 10 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
20. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 11 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
21. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 13 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
23. สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 13 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 16 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 23 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 27 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 30 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 7 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 11 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 14 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 18 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 21 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 23 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 25 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 28 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 30 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ