สรุปยอดห้องอบรม อำเภอร่องคำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 12 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ