สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกมลาไสย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 10 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 17 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ