สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนามน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 15 สิงหาคม 2562 40 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 5 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 11 กันยายน 2562 80 78 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ