สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2562 60 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 8 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 15 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 20 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 22 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 5 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 12 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 17 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 กันยายน 2562 59 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 19 กันยายน 2562 60 33 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 25 กันยายน 2562 60 15 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 26 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ