สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งเขาหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 5 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 19 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 26 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 2 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 3 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 9 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 10 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 16 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 17 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 23 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 30 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 7 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 8 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 15 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 16 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 21 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 22 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 28 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 29 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ