สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองฮี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 30 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 3 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 10 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 12 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 17 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 26 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ