สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงขวัญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ