สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสมเด็จ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 กันยายน 2562 17 17 รายชื่อ