สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมยวดี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 13 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 14 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ