สรุปยอดห้องอบรม อำเภออาจสามารถ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 11 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ