สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนทราย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 6 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 7 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 8 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 9 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 13 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 14 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 15 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ