สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสรวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 11 กันยายน 2562 13 13 รายชื่อ