สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุวรรณภูมิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 11 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
6. ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ