สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 7 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 14 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 28 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลคำพอุง 16 กันยายน 2562 300 126 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 17 กันยายน 2562 60 32 รายชื่อ
7. ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ 18 กันยายน 2562 300 72 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 19 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม ม.12 ตำบลเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 20 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
12. ศพก.ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 22 กันยายน 2562 250 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ